Maja Zupančič, Ljubica Marjanovič Umek: Razvojna psihologija: izbrane teme

Knjiga je vsebinsko bogata, sistematična, sodobna, upošteva posebnosti in značilnosti slovenskega prostora in je napisana znanstveno korektno. Vključuje splošna uvodna poglavja razvojne psihologije in poglavja, ki opisujejo razvoj človeka od spočetja do smrti. Poglavja pa vsebujejo tudi zanimive aplikativne izpeljave iz razvojne psihologije (npr. vključitev otroka v vrtec, obremenjenost učencev v šoli, kriza srednjih let) in nekatera so dopolnjena z recenzijami strokovnjakov na drugih področjih: slovenistike, biologije, športa. Posebno kakovost dajejo knjigi številni rezultati razvojno psiholoških in nekaterih meddisciplinarnih raziskav, opravljenih v slovenskem prostoru. Besedilo spremljajo ključne besede, ki razlagajo nekatere zahtevnejše pojme, okvirji, v katerih so predstavljene zanimivosti, ter posebej naročene in izbrane fotografije, tabelarični in grafični prikazi.