Slovenski inštitut za psihoterapijo (SIP)

Slovenski inštitut za psihoterapijo (SIP) je bil ustanovljen julija 2008.

Področja delovanja:

 • psihoterapevtske storitve,
 • organizacijska podpora Univerzi Sigmunda Freuda (SFU) z Dunaja pri njenem izvajanju fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti za slovenske študente SFU,
 • izvedba študija propedevtike (to je uvoda v študij psihoterapije),
 • specialistična in dodatna izobraževanja in usposabljanja za psihoterapevte,
 • razvijanje učnih baz za prakso študentov fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti, študija psihoterapije in specialističnih študijev psihoterapije
 • raziskovalna dejavnost na področju psihoterapije in psihosocialne pomoči,
 • povezovanje različnih organizacij in ustanov s področij psihoterapije in psihosocialne pomoči.

 

Podatki o inštitutu

Slovenski inštitut za psihoterapijo

Trg mladinskih delov. brigad 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/4254433

Elektronska pošta: info@sipt.si

Spletna stran: www.psihoterapija-institut.si

 

IZOBRAŽEVANJE

Univerzitetni študij psihoterapije

Univerza Sigmunda Freuda (SFU), ki je akreditirana privatna univerza na Dunaju, s svojo podružnico SFU Ljubljana razpisuje možnost fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti takoj po maturi. Organizacijsko podporo projektu do zaključene akreditacije SFU Ljubljana, ki je v postopku na avstrijskem Ministrstvu za visoko šolstvo, omogoča Slovenski inštitut za psihoterapijo (SIP) v Ljubljani.

Študij psihoterapije v okviru SFU poteka po bolonjski shemi v dveh stopnjah:

 • triletna prva stopnja
 • dvoletna druga (magistrska) stopnja.

 

V tretjem letniku prve stopnje študenti izberejo enega od možnih psihoterapevtskih pristopov. SFU Ljubljana zaenkrat v soorganizaciji s SIP ponuja štiri: psihoanalitskega, sistemskega, globinsko psihološkega oz. psihodinamskega in bonding psihoterapijo. Ostale pristope lahko študenti vpišejo v različnih društvih in inštitutih, s tem da skupne vsebine fakultetnega študija opravijo v okviru SFU.

Glede na celotni obseg študija, ki se v bolonjskem sistemu vrednoti s kreditnimi točkami (en letnik prinese 60 kreditnih točk), študenti opravijo obveznosti po shemi izrednega študija ob koncih tedna (petek 16:00–20:00, sobota 9:00–18:00 in z občasnimi dodatnimi termini) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Ker je bila januarja 2012 vložena prošnja za akreditacijo podružnice SFU Ljubljana pri pristojnih institucijah v Sloveniji in Avstriji, načrtujemo, da bodo vse študijske aktivnosti, v primeru pozitivno rečene vloge, potekale v Ljubljani. Podružnica SFU v Ljubljani omogoča povečanje avtonomije in nadaljnji kvalitetni razvoj fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti v Sloveniji.

Študentje, ki bodo zaključili študij psihoterapevtske znanostina prvi stopnji, bodo dobili avstrijsko diplomo z nazivom Bakalavreus/a psihoterapevtske znanosti, na drugi stopnji pa avstrijsko diplomo z nazivom Magister/ra psihoterapevtske znanosti.

 

Študij propedevtike

SIP organizira tudi enoletni študij propedevtike. Propedevtika pomeni uvod v specialistične študije psihoterapije in obsega osnovno izobraževanje iz psihoterapije. Študente pripravi na specialistično usposabljanje iz psihoterapije po neakademski poti, ki poteka v okviru določenega psihoterapevtskega pristopa (in traja še najmanj dodatna 4 leta). Tako ob zaključku študija propedevtike diplomant ni psihoterapevt, temveč je to le prvi del psihoterapevtske izobrazbe.

Študij poteka v Ljubljani na dislocirani enoti Gimnazije v Šentvidu, Prušnikova 74 in v prostorih SIP (Ljubljana) po shemi izrednega študija ob koncih tedna (petek 16:00–20:00, sobota 9:00–18:00 in z občasnimi dodatnimi termini) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Program 

Študij propedevtike je programsko podoben prvemu letniku fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti, vendar manjši po obsegu. Vključuje osnove psihoterapevtske znanosti:

 • znanstvene osnove biopsihosocialnega razvoja človeka
 • psihopatologija in psihosalutologija
 • dosežki nevroznanosti pomembni za psihoterapijo
 • osnove znanstveno utemeljenih psihoterapevtskih metod
 • raziskovalne metode
 • pregled etičnih, pravnih, gospodarskih in splošnih družbenih okvirov.

Pomemben del študija je praksa, ki poteka v dveh oblikah:

 • Praksa v psihosocialnih ustanovah z namenom, da se študenti seznanijo z različnimi oblikami psihosocialne pomoči ljudem. Tistim, ki so ta del prakse opravili že v času prvega študija, na primer zdravniki, psihologi, socialni delavci, ta del prakse seveda priznamo.
 • Osebna izkušnja (osebnostna rast, delo na sebi, učna terapija), v kateri študenti preizkusijo psihoterapevtske metode na lastni koži. Ta oblika prakse je edinstvena posebnost študija psihoterapije, saj pomeni, da mora bodoči psihoterapevt sprejeti enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč sprejeli njegovi klienti. 

 

Pridobljeni nazivi ob zaključku študija

Študentje, ki bodo zaključili študij propedevtike, ne pridobijo akademskega naziva in tudi ne kakšnega drugega naziva. Diploma pa jim omogoča nadaljevanje študija psihoterapije v določenem psihoterapevtskem pristopu.

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

SIP priznava tudi znanja, usposobljenosti in kompetence, ki so bile pridobljene pred vpisom v program. Te morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki jih določa program študija psihoterapije. To lahko stori na osnovi pisne vloge kandidata/ke.

1) Če je bilo znanje pridobljeno v formalnih vseživljenjskih oblikah izobraževanja, bodo kandidati/ke to znanje izkazali s spričevali in drugimi listinami (»netipična spričevala«, portfolio, listine o končanem delu študijskega programa, tečajih in drugih oblikah izobraževanja). Iz teh listin mora biti jasno razvidna vsebina teh izobraževalnih programov in obseg vloženega dela študenta, ki se lahko ovrednoti s kreditnimi točkami.

2) Če je kandidat/ka znanje pridobil z izkustvenim učenjem, mu ga lahko SIP prizna na temelju preverjanja in ocenjevanja znanja. Preverjanje organizira SIP.

3) SIP lahko delno ali v celoti prizna posamezne predmete na osnovi pred vpisom opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu. To je še posebej pomembno za tiste, ki se bodo vpisali v študij propedevtike in že imajo višje- oz. visokošolsko diplomo.

Vloge za preverjanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, obravnava študijska komisija, skladno s postopki in pravili za priznavanje izpitov.

Specialistični študij

V študijskem letu 2012/13 vpisujemo v študije psihoanalizepsihodinamske psihoterapijesistemske psihoterapije in bonding psihoterapije, in sicer v okviru dvostopenjskega fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti na SFU, ki poteka v sodelovanju dveh partnerjev oziroma nosilcev: Univerze Sugmunda Freuda (SFU) z Dunaja in Slovenskega inštituta za psihoterapijo (SIP) ali pa kot samostojni specialistični študij v okviru SIP.

 

Specialistični študij v okviru fakultetnega študija na SFU

V študij izbranega pristopa, ki traja tri leta, se lahko vpišejo tisti, ki so končali drugi letnik fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti na SFU.

 

Samostojni specialistični študiji

Samostojni specialistični študij traja 4 leta. Vsebine prvega letnika, ki so v večjem delu enake (skupne) za vse specialistične študije, so namenjene temu, da lahko študenti nadaljnjemu programu specialističnega študija sledijo enako dobro kot fakultetni študenti po opravljenih prvih dveh letnikih fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti.

 V specialistični študij izbranega pristopa se lahko neposredno vpišejo tisti, ki so:

• opravili študij propedevtike;

• zdravniki, psihologi, socialni delavci in socialni pedagogi, ki so opravili diferencialne propedevtične vsebine oz. jih nameravajo opraviti v teku specialističnega študija;

• strokovnjaki iz sorodnih disciplin, ki so že končali kakšno izobraževanje iz psihoterapij ter so opravili diferencialne propedevtične vsebine;

• izjemoma se lahko vključijo tudi absolventi študijev iz druge alineje, ki zaključijo svoj študij v času specialističnega študija.

 Kandidati, ki izpolnjujejo navedene pogoje, so lahko sprejeti, ko:

opravijo uvodno, informativno srečanje in/ali intervju, kjer se seznanijo s programom in pogoji izobraževanja, po tem srečanju oziroma intervjuju napišejo pristopnico za vključitev v izobraževanje (po navodilih, ki jih prejmejo na uvodnem srečanju/intervjuju).

 

Za podrobnejše informacije o programih izobraževanja na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo najdete na njihovi spletni strani www.psihoterapija-institut.si.